Progress card

MECHANIC DIESEL UNIT I

SN

Trainees Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

Monthly Test-IV

Monthly Test-V

TH

20

PR

100

WS

10

ED

20

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

ANUSKA SAINI

13

65

04

10

15

70

05

12

14

75

05

10

16

77 06 10

12

72

07

11

2

ACHUKI JANGID

12

64

04

09

14

65

05

11

12

75

05

09

15

74 06 11

14

76

07

13

3

MINAKSHI BAIRWA

09

60

04

10

12

65

07

12

14

70

04

10

14

72

05

11

00

00

00

00

4

URMILA BAIRWA

08

60

04

09

10

65

06

10

A

A

A

A

A

A

A

A

00

00

00

00

5

BALRAM SAINI

10

61

05

11

13

70

04

12

15

72

06

12

12

70

07

14

16

80

06

11

6

VISHNU SAINI

12

60

04

10

15

70

05

12

14

72

06

11

13

71

06

12

15

75

06

12

7

RAJENDRA KUMAR SAINI

10

60

05

11

13

65

06

10

13

74

05

10

15

72

05

11

17

74

07

11

8

SANTOSH SAINI

09

60

05

10

12

70

04

10

16

75

08

14

16

75

08

15

18

72

08

15

9

SUBHAM SHARMA

08

60

0404

10

10

65

06

12

17

70

07

14

17

77

06

12

17

75

07

14

10

VIKRAM DHAKAR

09

60

05

09

11

65

05

10

15

70

06

13

16

76

06

12

13

72

06

13

11

CHHOTE LAL SAINI

12

65

04

11

15

70

06

12

14

72

06

12

17

78

07

13

00

00

00

00

12

DINESH KUMAR

08

60

04

09

12

65

05

11

15

72

07

11

16

77

07

14

14

71

08

14

13

UDHAM SINGH  MEENA

12

65

04

09

15

70

06

12

15

74

06

13

16

75

06

13

15

76

06

12

14

HANUMAN SAHAY GURJAR

10

65

06

12

12

65

05

10

A

A

A

A

A

A

A

A

00

00

00

00

15

TAMANNA SAINI

10

60

04

10

13

65

06

12

14

72

07

14

15

76

06

13

12

70

05

10

16

JYOTI KUMARI SAINI

10

60

04

09

12

70

05

10

14

70

05

10

14

78

06

12

14

72

05

10

17

LALIT KUMAR SAINI

11

65

05

11

15

70

05

12

15

74

07

14

16

77

07

13

18

74

07

12

18

MAHESH KUMAR GURJAR

10

60

06

12

13

65

07

13

17

72

06

13

16

77

06

12

17

76

06

13

19

NARESH KUMAR SAINI

13

65

06

12

17

72

07

12

16

75

06

12

17

78

07

13

12

72

08

14

20

MUNSHI RAM SAINI

12

60

05

10

15

70

05

10

14

70

06

11

16

77

07

14

14

71

08

16

21

DEEPAK KUMAR JOGI

10

60

05

11

12

65

05

12

15

72

06

12

17

74

06

13

12

73

06

12

22

PANKAJ KUMAR SAINI

13

65

04

11

17

72

08

14

14

70

05

13

14

76

06

12

12

70

05

11

23

ATUL PAREWA

14

70

05

10

17

75

07

13

17

75

06

14

16

78

07

14

13

72

06

12

 

SN

Trainees Name

Monthly Test-VI

Monthly Test-VII

Monthly Test-VIII

Monthly Test-IX

Monthly Test-X

Monthly Test-XI

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

ANUSKA SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ACHUKI JANGID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MINAKSHI BAIRWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

URMILA BAIRWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

BALRAM SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

VISHNU SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

RAJENDRA KUMAR SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

SANTOSH SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

SUBHAM SHARMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

VIKRAM DHAKAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CHHOTE LAL SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

DINESH KUMAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

UDHAM SINGH  MEENA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

HANUMAN SAHAY GURJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TAMANNA SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

JYOTI KUMARI SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

LALIT KUMAR SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

MAHESH KUMAR GURJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

NARESH KUMAR SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

MUNSHI RAM SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

DEEPAK KUMAR JOGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

PANKAJ KUMAR SAINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ATUL PAREWA