S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  Mech (R.&A.C) Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 GAURAV KAUSHIK 42 17 10 18 40 16 10 16 42 15 10 15 45 12 8 14 46 17 06 19                                                        
2 Ashish Kumar Meena 38 12 6 - 35 10 6 9 39 10 - 13 -   7 12 - - - 09                                                        
3 ROHIT KUMAR MEENA 37 12 6 7 40 10 6 - - - 10 15 41 11 7 14 38 13 04 07                                                        
4 MUKESH KUMAR SAINI - - - - 38 8 - - - - - - 28 8 - - - - - -                                                        
5 LEKHRAJ SAINI - - 5 - - - 6 - 35 12 - - -   - - - - - -                                                        
6 AYAN KHAN 38 15 8 18 40 10 8 17 42 14 9 13 44 11 7 16 45 16 05 15                                                        
7 VISHAL 42 17 7 5 44 14 7 13 41 13 10 9 40 11 6 12 40 15 04 08                                                        
8 VIKASH KUMAR CHANDOLIYA 41 14 6 6 43 10 6 14 42 16 9 12 38 12 7 13 42 13 02 09                                                        
9 PURAN PRAJAPAT - - - - 28 8 6 - 40 13 - - 38 8 6 12 - - - -                                                        
10 RAHUL MAHAWAR 43 18 7 14 42 14 7 14 41 14 8 8 35 8 6 10 38 13 04 06                                                        
11 MANISH SAINI - - 5 - - - 6 - - - - - - - - - - - - -                                                        
12 KAPIL MEENA - - 6 - 40 13 6 - - - 7 10 32 8 6 11 38 12 04 -                                                        
13 RACHANA MEENA 42 14 6 7 40 12 6 13 - - 10 8 38 11 8 12 36 10 01 08                                                        
14 AAKRTI MEENA 42 16 7 7 44 10 7 14 40 14 8 11 36 10 7 12 38 11 01 08                                                        
15 ANKIT MEENA - - 5 - 37 10 6 - - - 8 10 34 9 7 10 - - - -                                                        
16 PRAMOD KUMAR BHARDWAJ 41 16 - - 35 12 - 8 - - 6 10 42 13 7 10 41 16 05 08                                                        
17 MOHAMMED  ARBAZ 40 16 5 11 - - 6 10 37 10 7 10 35 10 6 11 42 12 06 08                                                        
18 KAMLESH MEENA  39 14 - - - - - 9 37 11 6 9 36 10 6 10 38 13 01 08                                                        
19 ROSHAN CHANDEL 42 16 5 10 44 17 6 16 39 15 8 12 38 10 7 14 40 17 02 09                                                        
20 VIKRAM MEENA 43 18 5 - - - 6 - 41 18 8 10 42 13 7 10 - - - -                                                        
21 VIKAS GURJAR 40 14 - - - - - - - - 8 5 40 11 - - - - - -                                                        
22 AADIL 38 13 8 13 42 14 8 13 40 12 8 12 37 10 7 13 32 08 06 09                                                        
23 UDAY SINGH HADA 42 18 5 12 45 16 6 13 - - 7 7 37 10 7 10 38 14 01 08                                                        
24 NEELAM MEENA 37 13 - - - - - 9 37 10 - - - - - - - - - -                                                        
                                                                                                   
 
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  Refrigeration and air conditioner Sr. Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 DEEPAK KUMAR SAINI 80 11 10 12 60 - 10 12 61 - 7 8 60 12 6 0                                                                
2 NIKHIL GOYAL  81 12 7 14 80 12 7 12 71 13 8 14 70 14 7 15                                                                
3 ASHOK SAINI  60 11 10 12 78 11 10 10 59 12 6 12 70 14 7 11                                                                
4 KHEMRAJ SHARMA  65 10 6 - 75 - 6 - 69 - 6 - 70 11 6 10                                                                
5 MO. AKRAM  78 14 8 12 80 14 8 13 80 16 9 13 80 17 9 14                                                                
6 VISHNU KUMAR SHARMA  71 13 10 11 78 16 10 10 71 12 8 12 70 14 5 11                                                                
7 SURAJ GUPTA 70 12 7 12 65 13 - 12 62 8 - 13 61 11 6 13                                                                
8 ROSHAN LAL BUNKAR  60 9 - 12 60 - - 11 59 5 - 12 50 7 6 12                                                                
9 DEVESH VERMA  65 4 9 - 70 10 9 - 67 7 8 - 50 - - 10                                                                
10 ABHISHEK BAIRWA 71 10 - 11 60 - - 11 65 8 - 11 60 - 7 12                                                                
11 YASH BHARDWAJ - - - - 50 7 - - 61 - - - - - - -                                                                
12 AKMAL KHAN  59 7 - 9 60 - - - 62 - - - 50 - - 10                                                                
13 MO. AJAM KHAN  80 14 10 14 82 - 10 - 71 - 9 - 70 13 6 14                                                                
14 KAPIL PANCHAL  80 11 10 12 80 9 10 7 79 - 8 13 71 12 6 10                                                                
15 SAIF ALI  80 12 10 13 60 - 10 12 69 14 9 14 70 15 6 13                                                                
16 LALIT PARSHAD  80 10 8 12 82 12 8 13 77 - 9 14 78 12 8 13                                                                
17 HANSRAJ MEENA  80 - 10 12 65 - 10 11 62 10 6 - 70 13 7 11                                                                
18 AJAY MEENA 59 - - 14 65 8 - 10 59 9 - 11 60 11 8 11                                                                
19 ASHISH KUMAR MEENA  80 12 10 14 78 9 10 12 69 - 8 13 75 14 7 12                                                                
20 HIMMAT SING CHOUDHARY  78 9 - 12 75 12 - - 59 - 5 - 59 13 6 -                                                                
21 VISHNU KUMAR MEENA 80 - 10 15 60 - 10 12 63 12 6 - 70 14 6 12                                                                
                                                                                                   
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  fitter 1st Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 JAID AHAMAD 76 16 10 15 77 16 10 17 71 13 9 16 76 13 10 16                                                                
2 PRADEEP KUMAR MEENA - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
3 Dashrath singh 78 12 6 10 - 10 - - 65 13 5 10 68 12 6 12                                                                
4 RAKESH KUMAR MEENA 66 15 6 10 70 12 7 - 69 13 - - 68 13 6 -                                                                
5 AJAY KUMAR MEENA 70 14 6 10 71 13 7 13 67 12 6 13 70 13 6 14                                                                
6 SHYAM SUNDAR - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
7 SHIVESH PRAJAPAT 70 14 9 10 68 14 9 12 69 9 5 13 68 14 9 13                                                                
8 VED PRAKASH MEENA 70 - 8 10 74 14 8 12 68 12 5 13 76 13 6 13                                                                
9 DEEPAK ACHARYA 69 3 7 15 70 14 7 14 71 - 7 14 70 12 8 15                                                                
10 MUKESH GURJAR 75 15 8 11 74 12 8 13 71 15 7 14 70 15 7 15                                                                
11 YUVRAJ SINGH MEENA 74 11 6 10 72 12 6 11 70 13 - 14 69 13 5 -                                                                
12 PRASHANT BISHT 72 16 8 18 74 15 8 16 72 13 8 15 76 14 10 16                                                                
13 FARDEEN ABBASI 75 13 10 17 74 18 10 16 75 13 7 15 77 13 9 16                                                                
14 PYAR SINGH 69 9 6 - 70 12 7 - 70 13 6 - 69 11 6 -                                                                
15 AMAN SHARMA 70 16 6   71 15 7   73 13 6   72 14                                                                    
16 RAMRATAN MEENA 68 12 - 8 69 14 6 12 70 12 6 13 65 15 6 14                                                                
17 AMAN KHAN 76 - 9 17 77 15 9 16 78 14 5 16 72 15 9 15                                                                
                                                                                                   
  Fitter Sr.                                                                                                
1 Vimal Kumar Sharma - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
2 Dinesh Mehra 70 10 6 11 71 12 7 12 72 11 6 11 74 13 7 12                                                                
3 Krishan Kumar Sharma - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
4 Mohit Singh 75 17 8 16 74 15 7 15 75 16 8 16 78 17 8 16                                                                
5 Sameer Khan - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
6 sanjay Kumar Aloriya 76 14 8 15 74 16 7 16 80 17 8 16 80 17 8 16                                                                
7 kavi Kumar Sharma 73 12 6 13 75 14 7 15 74 12 6 14 79 15 8 15                                                                
8 deepesh Shrivastava 70 10 6 - 72 12 - - 70 10 - - 72 12 7 -                                                                
9 dheerendra Meena 66 9 6 6 68 11 - - 68 8 - - 70 12 7 -                                                                
10 Anand  singh - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
11 Anup Meena 68 10 6 - 70 12 7 - - - 6 - 72 13 7 -                                                                
12 Shubham Juneja - - - - - - - - - - - - 70 14 7 -                                                                
13 Rahul Sharma 70 12 6 - 68 13 7 - 71 11 6 - 74 14 7 -                                                                
14 Vikram Singh Rajput - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
15 Ravi Shankar Joshi 71 16 6 12 74 14 7 14 70 14 7 15 74 15 8 14                                                                
16 Khushiram Gurjar 66 9 6 6 68 8 7 - 68 10 6 - 70 12 7 14                                                                
17 Banwari Lal Jangid - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
18 Ajruddin - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
19 Shareef Khan 73 12 7 14 75 16 6 16 75 16 7 15 79 17 8 16                                                                
20 Rajesh Kumar Prajapat 72 16 7 14 76 16 8 16 80 15 7 15 79 16 8 16                                                                
21 Dheeraj Sharma 74 16 7 14 76 16 8 16 75 17 7 15 80 17 8 16                                                                
                                                                                                   
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  ELECTRICIAN Jr. Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 PAWAN KUMAR MAHAWAR 70 9 7 - 68 8 7 12 78 10 9 11 80 14 7 14                                                                
2 JATIN MALHOTRA 75 14 6 11 78 17 6 13 70 15 7 13 70 10 8 14                                                                
3 SHUBHAM TIWARI 65 8 9 - - - 9 - 70 10 9 - 75 14 8 -                                                                
4 PANKAJ KUMAR PRAJAPAT - - 9 10 80 19 9 12 85 16 10 12 78 11 7 12                                                                
5 DHEERAJ YADAV - - - - 70 14 10 - 70 12 10 - - - - 13                                                                
6 NARESH MEENA 70 10 9 - - - 9 - - - 9 - - - 8 -                                                                
7 MANISH SHARMA - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
8 JAGMOHAN PRAJAPAT 60 10 10 9 - - 10 11 65 9 9 10 - - 8 13                                                                
9 SARYU BAI - - - - - - - - 60 8 - - - - - -                                                                
10 MOIN KHAN 65 9 9 9 - - 9 13 70 8 9 10 75 13 6 12                                                                
11 NANDKISHOR BAIRWA 70 10 7 8 80 14 7 15 - - 10 10 70 9 7 13                                                                
12 MAHENDAR SHARMA 60 8 6 - 80 15 6 - - - - - - - - -                                                                
13 ANJALI SAHU - - - - 65 7 - - - - - - - - - -                                                                
14 LALA RAM SHARMA - - - - 75 11 - - - - - - - - - -                                                                
15 SANDEEP MEENA - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
16 FAIZAN ALI 75 12 6 11 75 11 6 13 78 10 9 11 - - 8 13                                                                
17 MOIN KHAN 65 9 7 6 60 6 7 6 65 8 5 10 - - 6 10                                                                
18 DINESH KUMAR PANKAJ - - - - 70 10 - - 75 11 - 9 - - 7 11                                                                
19 MITHUN KUMHAR - - - - 75 12 6 12 - - 6 12 65 7 8 13                                                                
20 MUKESH KUMAR GURJAR - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  ELECTRICIAN Sr. Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 omprakash prajapat 68 10 6 - - - 7 - - - 7 - 70 10 8 -                                                                
2 Raunak Sharma 70 14 8 15 72 12 7 12 70 12 8 6 68 12 9 10                                                                
3 Bhupendra Saini 68 12 6 16 - - 7 12 70 12 - - - - 6 -                                                                
4 Farid Khan Gehla 75 15 8 15 76 15 9 13 75 16 8 11 75 14 9 12                                                                
5 Naveen Jangid 75 14 7 13 70 16 7 12 70 14 8 12 75 14 8 13                                                                
6 Mohd.Usman 75 16 8 16 77 15 7 16 75 15 7 15 77 14 8 15                                                                
7 Siyaram Gurjar - - - - - - - - - - - - 65 10 - -                                                                
8 Banwari lal prajapat 68 14 7 12 70 15 6 11 70 15 7 8 68 12 8 10                                                                
9 Prem kumar Bunkar 70 12 6 15 68 10 8 13 70 14 7 11 70 12 7 12                                                                
10 Pankaj godiwal 68 12 7 14 68 12 8 13 70 14 7 - 70 10 8 13                                                                
11 Mahesh chandra sharma 65 10 6 16 68 15 6 9 68 12 7 - 65 10 6 -                                                                
12 Dilkhush prajapat 65 10 6 16 66 14 6 14 65 14 7 9 65 12 6 10                                                                
13 Pursottam meena 65 12 7 - 70 15 6 - 65 14 7 11 65 12 8 10                                                                
14 Himanshu maurya  70 12 6 - 65 12 8 - 68 - 7 10 65 12 8 10                                                                
15 Vikash kumar gurjar - - - - - - - - - - - - 62 2 - -                                                                
16 snehalata yadav 75 16 8 13 78 17 9 14 80 15 9 14 78 16 8 14                                                                
17 Krishna Gurjar  - - - - - - - - - - - 4 60 9 - -                                                                
18 Mahenoor khan 70 16 7 14 75 15 8 12 75 16 9 15 78 13 10 14                                                                
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  Turner Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
01 Mohit Jangid - - - - 75 14 7 12 70 12 8 12 74 12 7 14                                                                
02 SADDAM HUSSAIN 70 12 7 14 68 14 8 14 70 14 7 14 70 16 7 14                                                                
03 ABHISHEK MINA - - - - 70 14 7 14 68 14 8 14 70 16 7 14                                                                
04 HEMRAJ MEENA 68 12 7 12 66 14 8 12 68 12 7 12 66 12 - 12                                                                
05 RAHUL KUMAR SHARMA 75 12 6 12 68 12 7 12 66 14 8 14 68 12 6 12                                                                
06 HAKIM KHAN 76 13 7 14 70 12 8 14 68 14 7 12 70 12 6 12                                                                
07 ROHIT TONGARIYA - - - - 66 12 7 14 68 14 8 14 66 12 6 12                                                                
08 AJESH MEENA 66 12 - 12 - - - - 60 12 - 12 - - -                                                                  
09 Himanshu prajapati 72 12 8 14 70 12 7 14 66 14 8 12 68 14 6 14                                                                
10 FARMAN KHAN 70 12 6 12 66 14 7 12 68 12 8 12 70 14 6 12                                                                
11 KRISHAN SAINI 70 13 8 14 66 12 8 12 68 12 9 14 66 14 8 12                                                                
12 JITENDRA SHARMA                                                                                                
13 DEVRAJ 66 12 6 12 60 12 7 12 62 14 8 12 66 12 5 12                                                                
14 RAKESH KUMAR MEENA 70 12 - 12 60 12 - 12 62 12 7 12 60 12 6 12                                                                
15 PRASHANT CHOUDHARY - - - - 66 12 7 12 68 12 8 14 66 14 6 12                                                                
16 HIMANSHU SHARMA - - - - 66 12 8 12 68 12 9 12 70 14 7 12                                                                
17 VISHNU KUMAR FALWADIA - - - - 62 12 7 12 66 12 7 12 60 12 6 12                                                                
18 AKSHAY KUMAR PRAJAPAT - - - - 62 12 7 12 66 12 8 14 62 12 7 12                                                                
19 MUBARIK KHAN - - - - 68 12 8 14 70 14 8 12 68 12 6 12                                                                
20 BANWARI LAL PRAJAPATI - - - - 70 14 7 14 72 14 8 12 70 14 7 14                                                                
                                                                                                   
  Sr.                                                                                                
01 Piyush kumar Sankhala 72 12 7 14 75 17 7 16 69 17 8 15 78 17 7 14                                                                
02 Ritik Sharma 74 18 7 14 74 14 8 14 61 18 7 15 71 16 7 16                                                                
03 Manish Singh 75 18 8 14 76 18 9 14 66 17 8 14 77 17 8 14                                                                
04 Tosif khan - - - - - 12 7 13 57 14 8 15 - 16 7 16                                                                
05 Jakir Hussan 68 17 6 14 - 16 7 15 58 16 7 16 - 16 8 14                                                                
06 harsh saini 78 15 8 17 78 18 9 17 69 19 8 18 79 18 8 16                                                                
07 mahesh kumar Saini 78 16 8 15 79 16 8 17 70 19 9 16 80 18 8 17                                                                
                                                                                                   
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  copa 1St. Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH
1 SHAKEEL KHAN 60 12 55 10 - - - - A A                            
2 SHAHID KHAN 77 16 74 17 79 16 74 16 80 17                            
3 KALURAM KARADIYA 70 14 68 16 73 15 72 15 78 16                            
4 SUNABH SINGH SISODIA 78 16 78 17 74 16 77 16 80 16                            
5 GAJANAND KATHUIMARIYA 72 13 67 14 69 16 73 17 81 17                            
6 NAVEEN SAIN 60 12 60 13 55 12 A A A A                            
7 DHARMENDRA KUMAR 50 12 56 13 A A A A A A                            
8 ROHIT TONGARIYA 69 14 67 16 72 14 74 15 79 16                            
9 TOSIF KHAN 73 14 76 15 72 16 73 15 80 14                            
10 ASIF ALI 75 15 78 16 69 14 70 13 79 14                            
11 TARUN PRAJAPAT 74 16 74 14 69 14 73 14 79 15                            
12 ABHAY SINGH MEENA 63 12 66 14 68 6 62 12 A A                            
13 FAIZAN KHAN 69 14 69 15 72 16 69 16 78 15                            
14 SANJUM 74 14 74 16 76 16 72 16 82 16                            
15 AASHANA BANO 79 17 77 16 76 17 77 16 83 17                            
16 NAVEEN KAUSHIK 64 12 60 12 65 14 69 15 77 16                            
17 TAUHEED KHAN 70 14 72 16 73 15 73 16 81 15                            
18 PAVAN KUMAR JAGA 74 14 75 17 77 16 72 15 79 15                            
19 VINOD KUMAR SHARMA 60 10 60 12 - - - - A A                            
20 SHIMALA MEENA 73 14 72 16 75 14 73 15 80 15                            
21 VIJAY GURJAR 69 16 68 16 72 15 70 15 78 18                            
22 KOMAL KUMARI SAIN 60 14 64 12 70 14 70 17 78 14                            
23 VIJAY JAYSWAL 56 13 59 13 - - - - A A                            
24 PAPPU SHARMA 73 13 74 14 70 13 69 15 79 14                            
                                                   
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  copa 2St. Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH Pr TH
1 TULSI KUMARI GARG - - - - - - - - A A                            
2 ABHISHEK BENIWAL 60 12 61 12 64 11 64 14 79 14                            
3 NAMO NARAYAN MEENA 72 14 71 13 68 15 71 14 79 15                            
4 GIRRAJ CHANDEL 68 16 68 14 72 14 70 15 79 16                            
5 AJAY KUMAR MAHAVAR 60 12 62 14 68 15 70 13 78 16                            
6 HEMANT KUMAR SAINI 72 14 68 14 65 13 70 14 81 16                            
7 TRILOK SAINI 72 14 72 16 73 14 71 15 79 16                            
8 PAYAL JANGID 60 12 72 14 69 13 70 14 83 16                            
9 RAMESH CHAND SAINI 60 13 65 13 66 12 61 12 74 16                            
10 VINOD KARADIYA 70 12 61 12 60 13 63 14 A A                            
11 VIKAS SINGH 67 12 65 12 69 13 71 13 84 15                            
12 ARSLAN KHAN 70 14 71 16 69 17 73 14 84 16                            
13 SNEHA MEENA 70 14 69 15 75 14 73 15 81 16                            
14 RENU SHARMA 73 16 74 17 74 14 71 15 85 16                            
15 HEMRAJ SINGH RAJPUT 62 13 66 12 69 12 73 14 83 15                            
16 MAYA KUMAWAT 66 12 64 13 66 12 69 14 79 16                            
17 POOJA KUMAWAT 70 14 71 16 70 16 69 12 78 15                            
18 NARESH KUMAR SAIN 78 18 70 14 70 14 69 15 78 16                            
19 Yamini Choudhary 78 16 76 16 74 17 70 14 85 16                            
20 VINOD KUMAR SAIN - - 70 14 78 16 69 13 81 15                            
21 RAHUL SAIN - - 60 14 68 16 74 15 82 16                            
22 RAMKISHOR MEENA - - 67 13 70 15 70 14 80 14                            
23 RADHA MEENA - - 61 13 62 14 69 15 82 15                            
24 RAVI SHARMA - - 68 14 72 15 74 16 83 15                            
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  MECH.Electronics Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 AMIT KUMAR 74 12 8 13 74 8 8 16 72 12 9 11                                                                        
2 VIKRAM KUMAR VERMA 71 A 8 16 67 12 8 16 70 A 9 11                                                                        
3 RAJ KUMAR BAIRWA 69 A 8 13 72 8 8 11 69 A 9 A                                                                        
4 SACHIN TONGARIYA 72 14 6 8 72 1 6 11 70 A 7 A                                                                        
5 HARISH PRAJAPAT 70 14 7 11 70 8 7 13 69 A 8 A                                                                        
6 RAMESH PRAJAPAT 69 14 7 9 69 5 7 A 70 A 7 A                                                                        
7 PAWAN GURJAR 72 14 7 5 72 2 7 6 69 8 8 A                                                                        
8 RAVI KUMAR MEENA 73 0 6 9 73 A 6 A 71 A 7 A                                                                        
9 GAUTAM BUNKAR 71 14 8 7 71 5 8 10 73 10 7 A                                                                        
10 DHANRAJ MEENA 71 A A A 71 A 0 9 69 12 7 7                                                                        
11 RAJENDRA KUMAR BAIRWA 74 A 7 10 74 7 7 15 72 14 8 14                                                                        
12 VIJAY LAL SAINI 72 12 7 10 72 A 7 12 72 12 8 10                                                                        
13 MOHD. AAKIB 71 A 8 13 75 5 8 12 70 A 7 10                                                                        
14 ANIKET KUMAR 69 A A A 69 A 0 A 69 A A 5                                                                        
15 SURESH KUMAR SHARMA 72 A 8 14 72 6 8 15 72 12 7 14                                                                        
16 MOHMMAD MUSTAFA 72 15 8 16 72 10 8 17 72 A 7 15                                                                        
17 AMIT TANWAR 71 A A A 73 A 0 A A A A A                                                                        
18 KRISHAN KUMAR  MEENA 73 14 8 16 72 5 8 17 72 12 7 14                                                                        
19 TEJPAL YOGI 72 A 7 8 74 A 7 A 70 8 7 8                                                                        
20 RAMESH CHAND KUMAR  74 14 6 16 75 6 6 17 74 A 8 15                                                                        
21 MONTU SHARMA 71 A 7 8 71 A 7 A 70 A 6 10                                                                        
22 ROHIT SAINI 69 A 6 10 69 3 6 A 69 A A A                                                                        
23 MAHESH SAINI 71 A A 8 71 A A A A A A A                                                                        
SR
1 LOKESH AHEER 72 12 0 0 0 0 0 0 72 16 0 0 74 14 0 0                                                                
2 BHARAT LAL MAHAWAR 72 17 6 4 74 16 7 12 75 10 6 0 72 18 7 12                                                                
3 MAHAVEER PRASAD MEENA 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                
4 VIKRAM SAINI 75 14 7 7 75 16 7 11 76 12 6 0 74 18 6 11                                                                
5 PRAKASH MAHAWAR 76 16 0 2 76 15 6 14 76 0 7 0 0 0 0 0                                                                
6 ANKIT KUMAR MINA 76 14 8 7 76 16 7 10 72 16 7 8 75 18 8 12                                                                
7 Bantu kumar aheer 74 12 0 0 75 0 0 0 72 0 0 0 72 18 7 0                                                                
8 GANESH MINA 76 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 12 6 10                                                                
9 VISHAL LAWADIYA 76 13 6 0 74 15 7 0 75 8 7 10 74 12 6 10                                                                
10 DEV SHARMA 74 12 6 6 75 15 6 12 77 16 7 12 76 16 6 14                                                                
11 VICKY LAWADIYA 76 18 0 3 74 16 6 0 72 11 0 0 75 12 6 12                                                                
12 INDER KUMAR NAUGIA 78 14 7 5 78 16 7 11 76 9 6 10 74 16 7 12                                                                
13 RAVI KUMAR MEENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                
14 PRADEEP MEENA 76 16 0 0 74 18 0 0 72 5 6 11 72 4 6 11                                                                
15 POONAM TONGARIYA 76 16 7 6 72 14 6 10 74 0 7 8 75 12 8 11                                                                
16 MANISHA LAKHERA 74 16 6 6 75 17 6 11 76 0 7 10 72 15 6 11                                                                
17 SHARUKH KHAN 74 15 7 9 75 16 8 12 73 13 7 12 72 15 7 13                                                                
18 ASHISH KATARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                
19 SURENDRA CHOUDHARY 72 16 0 0 72 17 7 0 72 8 8 10 73 14 7 11                                                                
20 VISHAL SAINI 76 0 6 0 0 0 7 11 74 0 7 10 76 18 7 11                                                                
21 BHUPENDRA AHEER 76 12 0 0 74 13 0 0 72 17 0 0 73 14 6 0                                                                
22 SHER SINGH GURJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                
23 MOHIT KUMAR SHARMA 74 15 7 7 71 14 6 15 69 12 7 0 70 0 6 14                                                                
                                                                                                   
S/No trainees/Name/roll.No Monthly test Aug Monthly test Sept Monthly test oct  Monthlt Test Nov Monthly Test Dec Monthly Test Jan Monthly Test Feb Monthly Test Mar Monthly test Apr Monthly Test may Monthly test jun Monthly test jul
  MECH DIESAL Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed Pr TH ws  Ed
1 SAYYAD ADANAN ALI 90 16 9 16 90 12 8 16 90 13 9 17 90 12 8 16 85 15 8 18                                                        
2 VISHNU SAINI 90 17 7 9 85 14 8 13 85 13 10 13 90 16 7 16 85 11 1 15                                                        
3 NAMICHAND CHOUDHARY 86 18 7 9 86 15 6 11 86 11 7 12 85 15 6 10 A A A 11                                                        
4 AFZAL KHAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
5 SURAJ YADAV A A A A A A A A A A A A 83 13 A A A A A A                                                        
6 NAVEEN MEENA 85 10 6 15 85 15 8 14 80 13 9 16 84 14 8 18  A A A A                                                        
7 ASHISH VERMA 90 19 8 12 90 19 8 14 86 12 9 15 90 16 7 12 98 16 4 13                                                        
8 KUNDAN KUMAR KASOTIYA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
9 LOKESH DUDIYA 86 18 6 10 86 8 6 10 86 9 3 11 86 11 6 10 A A A A                                                        
10 MOHAMMED RIZWAN         76 9 5 10 76 9 6 11 80 10 6 10 A A 0 8                                                        
11 KOMAL RAJPUT         A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
12 ARTI RAJPUT         A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
13 BHARAT BHUSHAN SAINI         90 18 6 13 86 13 7 12 90 18 5 12 88 14 1 13                                                        
14 TUSHAR KATOCH         86 14 8 12 86 13 8 12 88 18 7 8 86 14 5 7                                                        
15 RITESH KATOCH         90 17 7 13 90 15 10 12 84 14 8 8 90 17 A A                                                        
16 DEVENDRA SAINI         A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
17 BHAGCHAND JAT         A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
18 MOHAMMAD HAYAT         A A A A A A A A A A A A A A A A                                                        
19 MOHAMMAD SULEMAN         85 15 6 10 76 10 5 11 86 10 5 12 A A A 12                                                        
20 VIJAY VAISHNAV         88 16 6 14 86 12 6 15 88 12 6 11 A A 4 12                                                        
21 DINESH KUAMR MEENA         86 15 6 10 90 20 7 10 86 10 5 10 A A A 11                                                        
22 YUVRAJ SINGH MEENA         80 10 6 12 80 12 6 11 80 10 A 12 A A A 12                                                        
23 NEERAJ KUMAR SHARMA         80 10 7 A 80 13 6 12 80 12 7 9 A A 5 14