Attendance of Instructor

S/No

Name of the Instructor

August

September

October

November

1

 BAJRANGLAL SAINI

10

 -

  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendance of Trainees (SESSION- 2018-20)

S/No

Name of the Trainees

August

September

October

November

1

PRAKASH CHAND

0

5

2

 

2

GULAB CHAND GURAWA

3

3

1

 

3

OM PRAKASH SAINI

13

19

19

 

4

MAHENDRA KUMAR

15

23

19

 

5 RAJENDRA KUMAR 15 23 19  
6 MANOJ KUMAR 13 19 18  
7 ROJMERI DHAYAL 14 21 19  
8 ROSHAN KUMAR KUMAWAT 12 19 17  
9 SACHIN ASIWAL 1 16 16  
10 DEEPAK SEWALIYA 12 20 16  
11 SHARDA KUMARI SAINI 0 0 0  
12 MANISH MEENA 15 23 18  
13 RAJVEER MEENA 0 4 11  
14 MEENA SAINI 14 21 19  
15 BRIJESH KUMAR SUTALIYA 0 4 3  
16 PINKI YOGI 15 23 19  

Attendance of Trainees (SESSION- 2019-21)

S/NO Name of the Trainees                      August                              September                    October                    November             
1 PANKAJVERMA        
2 SUNITA YOGI        
3 SHIVSHANKAR YOGI        
4 DHARAM SINGH        
5 JAI KISHAN SAINI        
6 SANDEEP KUMAR JANGIR        
7 SUNIL KUMAR VERMA        
8 NARESH YOGI        
9 VIKRAM SINGH         
10 ANIL KUMAR JAT        
11 SAKUNTLA YOGI        
12 RAHUL SHARMA        
13 BHANWAR SINGH GHOSALYA        
14 ABHISHEK        
15 SHEESH RAM        
16 GOKUL KUMAR        
17 RAVI KUMAR BAGARI        
18 NAVAL KISHOR KUMAWAT