Attendance of Instructor  

S No.   Name of the Instructor August September October November December January
1 Rajesh Kumar Goyal   100% 100% 100%      
2 Nand kishore Sharma   100% 100% 100%      
3 Jagdish Singh Rajput   100% 100% 100%      
4 Rahul Gupta   100% 100% 100%      
5 Lalit Kumar   100% 100% 100%      
6 Jitendra Kumar Sharma   100% 100% 100%      
7 Hemraj   100% 100% 100%      
8 Poonam Chand Patidar   100% 100% 100%      
9 Vishal Kumar Sharma   100% 100% 100%      
10 Abhishek Chaturvedi   100% 100% 100%