Attendance of Instructor

S/No

Name of the Instructor

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

ARRIL

1

Sh.  RAGHUVEER JATAV

22

 

 

 

2

Sh.  NARESH KUMAR JANGID

23

 

 

 

3

Sh.  DHARMENDRA MEENA

22

 

 

 

4

Sh.  SHAILENDRA SHARMA

21

 

 

 

5

Sh.  ARJUN SINGH

23

 

 

 

6 Sh.  GAURAV DHIMAN 22      
7 Sh.  SATISH  21      
8 Sh.  PREM CHAND  23      
9 Sh.  RAVI SAINI 20      
10 Sh. NARESH KUMAR MEENA 22      

 

Attendance of Trainees