Attendance of Instructor

S/No

Name of the Instructor

August

September

October (19)

November (24)

DECEMBER (24) JANUARY 2020 (24)

            1

 BAJRANGLAL SAINI

10

 -

  19

   23

  22 22

            2

 SHAKTI KUMAR SAINI

            -

            -

            -

   22

   22 22

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Attendance of Trainees (SESSION- 2018-20)

S/No

Name of the Trainees

August

September

October

November

DECEMBER JANUARY 2020 

1

PRAKASH CHAND

0

5

2

0

0 3

2

GULAB CHAND GURAWA

3

3

1

0

0 0

3

OM PRAKASH SAINI

13

19

19

24

18 19

4

MAHENDRA KUMAR

15

23

19

24

21 21
5 RAJENDRA KUMAR 15 23 19 25 22 21
6 MANOJ KUMAR 13 19 18 24 20 16
7 ROJMERI DHAYAL 14 21 19 24 21 19
8 ROSHAN KUMAR KUMAWAT 12 19 17 22 22 23
9 SACHIN ASIWAL 1 16 16 16 11 11
10 DEEPAK SEWALIYA 12 20 16 23 20 15
11 SHARDA KUMARI SAINI 0 0 0 0 15 3
12 MANISH MEENA 15 23 18 25 22 23
13 RAJVEER MEENA 0 4 11 4 11 23
14 MEENA SAINI 14 21 19 24 21 20
15 BRIJESH KUMAR SUTALIYA 0 4 3 1 2 8
16 PINKI YOGI 15 23 19 25 1 0

Attendance of Trainees (SESSION- 2019-21)

S/NO Name of the Trainees                      August    September  October- TOTAL 3 DAYS    November TOTAL 24 DAYS  DECEMBER  JANUARY 2020
1 PANKAJVERMA              3 9 0 0
2 SUNITA YOGI     3 20 16 17
3 SHIVSHANKAR YOGI     3 18 20 18
4 DHARAM SINGH     3 19 23 22
5 JAI KISHAN SAINI     3 23 24 22
6 SANDEEP KUMAR JANGIR     0 15 17 20
7 SUNIL KUMAR VERMA     3 22 23 23
8 NARESH YOGI     3 21 24 20
9 VIKRAM SINGH      0 1 1 0
10 ANIL KUMAR JAT     3 21 22 22
11 SAKUNTLA YOGI     3 20 17 16
12 RAHUL SHARMA     0 21 22 21
13 BHANWAR SINGH GHOSALYA     2 1 0 0
14 ABHISHEK     3 21 22 22
15 SHEESH RAM     0 1 1 0
16 GOKUL KUMAR     0 1 0 0
17 RAVI KUMAR BAGARI     3 15 14 20
18 NAVAL KISHOR KUMAWAT     3 23 24 14
19 RAKESH BHAWARIA     - - 23 20
20 SUNIL KUMAR MEENA     - - 22 18