TRADE- ELECTRICIAN

TRAINEES/NAME/ ROLL NO MONTHLY TEST   I MONTHLY TEST II MONTHLY TEST III MONTHLY IV MONTHLY TEST V
  TH PR  WS ED TH PR  WS ED TH PR WS ED TH PR WS ED TH PR WS  ED
SANDEEP KUMAR                                        
ANKIT KUMAR                                        
ANKIT KUMAR                                        
JAIVEER SHARMA                                        
SUMER SINGH SAINI                                        
PRAMOD KUMAR                                        
PRADEEP KUMAR                                        
ANKIT                                        
NAVEEN MAHALA                                        
SONU KUMAR                                        
 UMMED                                        
PINKI                                        
SANDEEP KUMAR OLA                                        
ANTESH YOGI                                         
DEEPAK KUMAR                                        
YOGESH                                        
VIKASH                                        
NILKESH                                        
ARVIND KUMAR                                        
ASHOK KUMAR                                        

TRADE- COPA

TRAINEES/NAME/ ROLL NO MONTHLY  TEST   I MONTHLY TEST II MONTHLY TEST   III MONTHLY   IV MONTHLY TEST V
  TH PR  WS ED TH PR  WS ED TH PR WS ED TH PR WS ED TH PR WS  ED
AMIT KUMAR                                        
PRADEEP                                        
VIKASH CHAND SAINI                                        
SUMAN KUMARI                                        
NITISH KUMAR                                        
VIKASH KUMAR                                        
SANDEEP KULHARI                                        
PANKAJ KUMAR                                        
NAVEEN                                        
kamod kumar                                        
LOKESH KUMAR                                        
ANKIT KUMAR                                        
AMIT KUMAR                                        
RAJESH KUMAR                                        
DHEERAJ SAINI                                        
MUKESH KUMAR                                        
SANTOSH                                        
SURESH KUMAR BHUKAR                                        
VARTIKA SAINI