PROGRESS CARD ELECTRICAN UNIT 1

S.NO.

Traineees/Name/ Roll No.

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly Test III

Monthly Test IV

Monthly Test V

Th 20

Pr 100

WS 50

ED 50

Th 20

Pr 100

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

1

BHARAT SHARMA    -

11

65

41

35

13

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BHAVENDRA SINGH  -

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

RAGHU SHARMA        -

-

-

30

32

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

RAM LAKHAN MEENA  -

16

72

25

30

15

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

AVINASH BAIRWA      -

-

-

25

34

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

SAURAV KUMAR MEENA -

14

74

27

26

14

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

BRAJMOHAN YOGI -

15

70

30

31

16

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ANKIT KUMAR SHARMA -

10

63

26

24

12

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

SHAILESH KUMAR SAINI -

13

69

31

24

11

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

RAMKESH SAINI -

12

62

-

-

10

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

PRITHVIRAJ SINGH GURJAR -

14

68

27

24

16

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

NEERAJ KUMAR MEENA   -

16

78

30

28

14

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

RAVI SHANKAR MEENA  -

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

MANVENDRA BAIRWA   -

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

SURAJ MAL BAIRWA       -

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

LAXMI KUMARI SAINI    -

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

NEETU SANI                   -

14

69

40

35

15

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

PARI RAWAT               -

16

75

35

38

14

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

SEEMA SAINI              -

14

68

41

40

16

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

TANIYA MEENA          -

17

75

38

30

16

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

SANDEEP KUMAR BAIRWA    -

-

-

32

32

14

70