2019-20 PROGRESS CARD MECHANICAL DIESEL TRADE I

S.NO.

Traineees/Name/ Roll No.

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly Test III

Monthly Test IV

Monthly Test V

Th

Pr 100

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

Th

Pr

WS

ED

1

LAKHAN KUMAR SAINI

58

78

32

26

58

80

32

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NAITIK KUCHORIYA

49

70

26

34

49

72

26

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GYANESH MEENA

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ROHIT KUMAR

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

AVDHESH KUMAR MEENA

51

68

34

26

51

70

34

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TARUN KUMAR BAIRWA

30

64

16

22

30

66

16

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

RAHUL SONI

58

78

24

30

58

81

24

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

HARSH KUMAR VYAS

56

77

20

23

56

80

20

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

RAHUL SAIN

38

64

20

17

38

66

20

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

DHANI RAM PRAJAPAT

58

78

32

28

58

81

32

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

HARIOM VYAS

57

78

28

20

57

82

28

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

MAHESH KUMAR MOHIL

46

68

32

30

46

68

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

SACHIN KUMAR MEENA

30

64

34

26

30

64

34

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

KULDEEP SINGH RAW

-

-

46

28

-

-

46

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

GOPI KUMAR SHARMA

-

-

28

24

-

-

28

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

LOKESH KUMAR YOGI

18

60

24

36

18

60

24

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ROHITASH YOGI

-

-

40

20

-

-

40

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

KESHAV JAREDA

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

MAHENDRA KUMAR SAINI

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

PAWAN KUMAR SHARMA

-

-

30

26

-

-

30

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

RAHUL KUMAR JOGI

30

64

-

-

30

60

-

-