Attendance Of Trainee

Welder II

SN

Name Of The Trainee

August 10

September 22

October 19

November 24

December

January

February

March

April

May

Jun

July

01

LALIT KUMAR MUDGAL

0

21

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

02

MUKESH KUMAR YADAV

0

21

18

23

 

 

 

 

 

 

 

 

03

KRISHAN KANT BANSIWAL

0

21

17

24

 

 

 

 

 

 

 

 

04

BHAG CHAND

0

12

08

16

 

 

 

 

 

 

 

 

05

AJIT KUMAR

0

21

19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

06

BHUVNESH KUMAR SHARMA

0

20

19

22

 

 

 

 

 

 

 

 

07

OM PRAKASH YADAV

0

07

00

00

 

 

 

 

 

 

 

 

08

DAULAT KUMAR BAIRWA

0

12

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

09

SURENDRA BAIRWA

0

12

19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

10

SURENDRA KUMAR BAIRWA

0

12

19

24

 

 

 

 

 

 

 

 

11

MUNFAID KHAN

0

11

18

23

 

 

 

 

 

 

 

 

12

NAVAB KHAN

0

11

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

13

SEEMA BAI PRAJAPAT

0

09

12

20

 

 

 

 

 

 

 

 

14

POONAM BAI PRAJAPAT

0

00

00

00

 

 

 

 

 

 

 

 

15

BHOOPESH KUMAR MEENA

0

06

02

00

 

 

 

 

 

 

 

 

16

MUKESH KUMAR MEENA

0

06

02

00

 

 

 

 

 

 

 

 

17

DAL CHAND PRAJAPAT

0

12

19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

18

GOPAL PRAJAPAT

0

11

19

24

 

 

 

 

 

 

 

 

19

BHUVANESH KUMAR MEENA

0

12

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

20

RAVINDRA RAJORIYA

0

09

19

22