Attendance of Instructor

S. No.

Name of the Instructor

August

September

October

November

December

1

SH. SANJAY SHARMA

 

 

 

 

 

2

SH. HITESH MALI

 

 

 

 

 

3

SH. DHARMENDAR TELI

 

 

 

 

 

4

SH. NAVIN PALIWAL

 

 

 

 

 

5

SH. HEMANT KUMAR DHOLI

 

 

 

 

 

6

SH. BHERU LAL

 

 

 

 

 

7

SH. MUKESH BUNKAR

 

 

 

 

 

8

MRS. RACHNA PURBIA

 

 

 

 

 

9

SH. KAMLESH REGAR

 

 

 

 

 

10

SH. AAKASH KUMAR SHARMA

 

 

 

 

 

11

SH. SHAITAN SINGH

 

 

 

 

 

12

SH. SWADHIN SHARMA

 

 

 

 

 

13

SH. KISHAN LAL JAT

 

 

 

 

 

14

SH. RAKESH KUMAR PUROHIT