Name of I.T.I.                  G - Code                     NCVT MIS  Code                 
Govt. I.T.I. Shahpura ( Bhilwara ) G-0013 GR08000107