ATTENDANCE OF INSTRECTOR                                                          

S/NO

Name of the insctrector

August

September

October

November

December

 

1

SHRI BANWARI LAL SAINI

22

OD(EXAM)=2

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

20

OD =01

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=01

14

OD =07

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

RH=01

18

OD =02

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=03

16

OD =05

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=03

 

2

SHRI SHYAM SUNDERSHARMA

24

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

22

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

14

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=03,PL=03,RH=02

12

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=01,PL=09

20 OD =01

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=03

 

3

SHRI RAJKUMAR SINGH

15

OD(EXAM)=8

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

CL=1

22

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

20

OD =0

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=01 ,RH=01

16 OD=05

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=02

16 OD =01

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=03

 

4

SHRI NAND KISHOR

15

OD=9

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

14

OD=01

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=07

17

OD =01,RH=01

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=01,PL=02

19

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=04

20 OD =01

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=01 PL=01

 

5

SUSHIL KUMAR JANGIR

12

OD=11

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

CL=1

17

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=04

RH=01

11

PL =02

SUNDAY=03

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

MEDICAL=10

14  OD=01

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=01,PL=07

22 OD =01

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=01

 

6

KAMAL KISHOR SWAMI

16

OD(EXAM)=8

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

22

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

18

OD =03

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

RH=01

14  OD=04

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=05

16 OD =05

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=03

 

7

SIKANDER HUSSAIN

13

OD=10

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

CL=1

19

OD=03

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

 

18

RH =01

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=03

18

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=05

19 OD =01

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=04

 

8.

NAHAR SINGH

23

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

CL=1

20

OD=02

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

17

OD =01

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=02,RH=02

20

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=03

23

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=01

 

9.

BHAGWATI MEENA

23

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

CL=1

19

PL=2

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=01

20

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=01,RH=01

18

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=02,PL=03

 10 OD =

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=

 

10.

PINKESH MEENA

24

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

22

SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

20

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=02

21

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=02

18 OD =

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=04

 

11.

SOHAN LAL

18

SUNDAY=4

HOLIDAY=3

CL=5

21  SUNDAY=5

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

CL=01

21

SUNDAY=04

HOLIDAY=04

Second Saturday=01

CL=01

22  OD=1

SUNDAY=04

HOLIDAY=02

Second Saturday=01

 

19 OD =

SUNDAY=05

HOLIDAY=01

Second Saturday=01

CL=04

 

12.

PUNAM CHAND

24

 

22

19

 

 

 

13.

SURESH KUMAR SAINI

24

 

20

18

 

 

 

14.

DHANNARAM

 

 

09

 

 

 

15

PRAKASH CHAND KUMAWAT

24

22

20

 

 

 

16

BHANWAR SINGH

 

10

19

 

 

 

17

VIKARAM SAINI

21

21

18

 

 

 

18

PRAKASH SAINI

 

 

19

 

 

 

19

PRAMOD KUMAR BHADNIYA

24

20

19

 

 

 

20

ROHIT PAREEK

22

21

18

 

 

 

21

MAHENDRA SAINI

16

14

19

 

 

 

22

SHARAWAN KUMAR

15

18

16

 

 

 

23

HARI RAM KUMAWAT

24

21

19

 

 

 

24

KAJOL

 

 

19

 

 

 

25

MO. SHEKEEL

18

20

18

 

 

 

26

SATVEER

 

 

19

 

 

 

27

Smt.Ragini shrivastav Acco.Assist job Basis

 

22

26

 

 

 

28

Sh

.Shambu Dayal Sweeper job Basis

 

25

26

 

 

 

29

Sh.kalu  Ram kumawat Gardner job Basis

 

28

25

 

 

 

30

Sh.kalu ram saini Gardner job Basis

 

24

22