Attendance of  FITTER -JR                                                                    (SESSION 2019-21)

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 AMAN 2 16 8 21 24 17 21      
2 VIKASH NEHRA 6 10 7 15 23 18 15      
3 ANKUR SHARMA 4 22 13 17 24 13 12      
4 REKHA SAINI 7 20 17 21 24 17 22      
5 VIKASH KUMAWAT 1 18 16 21 23 13 11      
6 INDRAJ CHOUDHARAY 4 16 9 17 24 9 17      
7 PRIYANKA 7 19 18 21 22 16 17      
8 TINU 2 19 18 21 23 15 18      
9 PANKAJ 6 19 16 18 23 16 15      
10 SUNIL KUMAWAT 7 21 17 20 24 17 20      
11 PRITAM SINGH KAIRWAL 6 19 14 19 23 16 9      
12 GAJRAJ VERMA 6 20 15 22 23 17 8      
13 NIKHIL VERMA 3 5 6 17 20 10        
14 DINESH KUMAWAT 2 17 9 5 22 16        
15 RITESH SINGH 2 20 15 20 17 15 6      
16 VIJAYA KUMAR SAINI 1 18 16 17 23 10 2      
17 VIKASH SAI 1 21 15 23 24 18 22      
18 VIKKY 1 19 14 17 23 16 13      

Attendance of Trainees –    FITTER SR       (SESSION 2018-20)                                                         

 

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 AJIT SINGH 8 17 18 19 24 15 19      
2 RAHUL KUMAR 10 19 15 19 24 17 20      
3 AMIT KUMAWAT 11 20 18 23 24 17 20      
4 SURENDRA KUMAWAT 5 17 17 21 24 17 17      
5 RAHUL SONI 8 17 18 23 24 17 23      
6 RAJU KUMAWAT 7 13 12 20 24 15 14      
7 SANJU KUMARI 7 15 12 20 24 15 16      
8 MANISH KUMAR 4 9 18 22 22 17 23      
9 ABILASHA KUMAWAT 8 18 17 21 24 18 20      
10 SUSHILA  9 16 17 21 24 17 15      
11 KAMAL KISHOR KUMAWAT 11 17 17 21 22 17 18      
12 VIKASH FAGERIYA 8 10 13 21 23 13 19      
13 DINESH KUMAR SAINI 1 14 17 21 24 14 18