Attendance of Trainees :-ICTSM JR                                                               (SESSION 2019-21)                                            

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 SUNITA 10 18 15 19 19 16 19      
2 RENU KUMAWAT 7 22 19 23 23 15 20      
3 NIRMA   19 16 22 23 14 17      
4 NEETU MALI 10 10 18 18 19 15 2      
5 MEGHA SHARMA 9 17 15 17 21 12 22      
6 ANITA 10 22 16 20 23 17 21      
7 BHAWANA SAINI 9 20 19 15 23 16 21      
8 SANJU   15 18 18 20 16 23      
9 ANITA KHICHAR   18 18 22 23 15 21      
10 ANISHA SAINI   18 16 21 20 13 19      
11 SAROJ   16 19 17 17 14 19      
12 RENUKA KUMARI PANWAR   20 17 22 21 17 12      
13 URMILA KUMARI   13 18 21 22 17 20      
14 PRIYANKA KUMARI   21 18 21 21 15 13      
15 CHANCHAL DIXT   10 17 23 23 17 23      
16 MUKESH KANWAR   11 19 23 23 16 18      
17 SUMAN KUMARI   11 15 22 24 18 22      
18 ANJU KUMAWAT   2 10 17 22 16 22      
19 SUNITA FEGRIYA     A A A A A      

Attendance of Trainees –   ICTSM SR                                               (SESSION 2018-20)                                                       

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 PAWAN MUND 7 17 14 20 23 16 21      
2 AKSHAY KUMAR 4 19 18 22 23 15 18      
3 RAGHURAJ MEENA 4 20 18 19 24 14 21      
4 RAKESH NITHARWAL 5 17 13 17 19 16 22      
5 DILIP SAINI 6 15 15 20 21 14 21      
6 DINESH KUMAR 9 15 17 17 21 17 17      
7 MANOJ SAINI 7 20 18 21 21 15 19      
8 KAVITA MUND 7 18 17 21 20 17 22      
9 SUNITA 7 21 17 21 23 18 21      
10 RAVINDRA SINGH 11 20 18 19 22 11 13      
11 SOMENDRA SINGH 7 20 17 16 20 13 15      
12 YADVENDRA SINGH 8 19 18 14 19 13 12      
13 NEHA PHULWARIYA 10 20 18 22 24 15 22      
14 SHYAM SUNDRA 8 21 19 20 22 16 18      
15 PANKAJ SAINI 4 16 16 18 18 15 20      
16 SURENDRA SHARMA 10 18 14 22 24 17 20      
17 ASHOK KUMAR 3 20 17 23 22 14 19      
18 SACHIN KHICHAR 10 17 17 20 22 16 21      
19 MAKKAN LAL SAINI 10 19 17 18 23 18 19