Attendance of TRAINEE:- TURNER   -JR                                                   (SESSION 2019-21)

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 NARENDRA KUMAR 14 17 16 20 24 14 13      
2 SUNIL SAINI 14 12 6 15 20 14 16      
3 VIKASH KUMAR VERMA 14 15 18 18 22 16 14      
4 MANISH GARHWAL 14 16 15 15 23 16 17      
5 PAWAN SWAMI 14 10 15 17 13 17 22      
6 HIMANSHU JANGIR   19 17 20 23 16 17      
7 ROHIT GHARWAL   21 19 20 19 14 21      
8 NITESH VYASH   16 15 17 21 16 18      
9 JAY DEEP SINGH SEKHAWAT   18 17 19 22 13 13      
10 AHOK KUMAR KUMAWAT   15 11 21 24 13 12      
11 DISAMBER MEENA   20 11 18 17 6        
12 TARACHAND SAINI   18 11 22 23 14 18      
13 SUNIL KUMAR GURJER   20 16 19 22 16 16      
14 KAMAL KUMAR   18 18 14 20 12 13      
15 KULDEEP GARHWAL   7 10 13 24 16 20      
16 HULASH KUMAWAT   13 19 23 23 17 20      
17 ASHOK KUMAR SHARMA   11 14 16 22 15 14      
18 VIKARAM SAINI   13 8 13 23 16 18      
19 PREM SINGH   8 19 21 24 15 12      
20 BANWARI LAL   2 19 20 24 18 22      

                ATTENDANCE OF TRAINEE  TURNER -  SR                                              (SESSION 2018-20)    

 

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 AJIT SINGH 8 17 18 19 24 15 19      
2 RAHUL KUMAR 10 19 15 19 24 17 20      
3 AMIT KUMAWAT 11 20 18 23 24 17 20      
4 SURENDRA KUMAWAT 5 17 17 21 24 17 17      
5 RAHUL SONI 8 17 18 23 24 17 23      
6 RAJU KUMAWAT 7 13 12 20 24 15 14      
7 SANJU KUMARI 7 15 12 20 24 15 16      
8 MANISH KUMAR 4 9 18 22 22 17 23      
9 ABILASHA KUMAWAT 8 18 17 21 24 18 20      
10 SUSHILA  9 16 17 21 24 17 15      
11 KAMAL KISHOR KUMAWAT 11 17 17 21 22 17 18      
12 VIKASH FAGERIYA 8 10 13 21 23 13 19      
13 DINESH KUMAR SAINI 1 14 17 21 24 14 18