ATTENDANCE :-WELDER-JR(A)                                                                    (SESSION 2019-20)      

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 KUMAWAT RAJESH 8 20 19 22 23 17 20      
2 JAI KISHNA KUMAWAT 3 21 9 15 19 11 15      
3 MOHIT SIHOTRA 8 17 10 17 17 10 18      
4 VIJAY KUMAR 4 19 17 22 20 17 17      
5 VIKASH KUMAWAT 5 21 16 22 23 16 19      
6 KAMAL SEWDA 8 18 10 20 19 15 15      
7 LOKESH KUMAWAT 10 17 13 14 20 10 15      
8 AKASH KUMAR 11 15 16 14 22 16 14      
9 MUKESH KUMAR 6 18 18 19 24 12 20      
10 ANKIT KUMAR 8 20 16 18 20 13 19      
11 SURAJ PRAKASH 8 14 16 12 22 12 15      
12 MANOJ KUMAR 3 20 18 9 21 16 13      
13 SUBHASH KUMAR 6 21 15 20 20 9 16      
14 OM PRAKASH BALAI 6 20 15 21 23 15 19      
15 LALCHAND 4 17 11 14 24 16 19      
16 ASHOK KUMAR 5 20 13 17 24 13 19      
17 DEENDAYAL 8 20 14 18 23 13 22      
18 SHIVRAJ SINGH 0 18 18 17 23 13 21      
19 GULSHAN KUMAWAT 8 14 11 15 21 11 16      

         ATTENDANCE:- WELDER-JR(B)                                                                           (SESSION 2019-20)           

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 ANIL SAINI 10 22 17 19   14 21      
2 RAMESH KUMAR 1 18 15 17   14 19      
3 GOURAV CHOUDHARY 1 20 18 23   18 23      
4 KISHAN JANGIR 1 17 17 19   17 15      
5 VIJAY KUMAR SWAMI 1 16 17 20   14 19      
6 RAVI KUMAWAT 1 16 17 20   15 16      
7 MANOJ KUMAR A A A A   A A      
8 KULDEEP SHARMA 1 21 19 23   18 21      
9 KAMLESH PATODIYA A 14 14 18   10 14      
10 RAKESH KUMAR A 19 17 17   18 17      
11 SUNIL KUMAR VERMA A 13 16 20   13 17      
12 DHARMENDRA KUMAR GARWAL 1 20 19 20   15 22      
13 KAPIL 1 20 14 19   17 20      
14 SURENDRA KUMAR VERMA A 11 14 17   16 17      
15 BHOLU RAM SAINI 1 10 14 16   11 16      
16 PAWAN KUMAR A 7 9 14   15 21      
17 ANIL KUMAR A 7 9 A   A A      
18 MUKESH PURI 1 20 17 22   18 14      
19 HANSRAJ YADAV 1 17 18 22   15 19      
20 PARMOD KUMAR SAINI 1 16 9 14   13 10