Attendance:-WIREMAN-JR                                                                             (SESSION 2019-21)

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 JAI PRAKASH 8 0 0 A A A A      
2 VINOD KUMAR VERMA 11 19 16 21 24 17 20      
3 PANKAJ KUMAWAT 11 19 18 16 0 A 4      
4 BHAGIRATH MAL SAINI 11 17 14 A 0 A A      
5 VIKASH KUMAR VERMA 9 0 0 A 0 A A      
6 BHIKHU BANJARA 11 21 17 13 24 18 20      
7 HITESH CHOUHAN   20 19 22 24 17 19      
8 KAILASH MEV 0 8 9 11 22 14 16      
9 KAMLESH KUMAR KUMAWAT     4 19 23 17 17      

Attendance of Trainees   WIREMAN- SR                                              (SESSION 2018-20)   

S/NO Name of the trainees August September October November December JANUARY FEBRUARY      
1 MANOJ KUMAR 0 0 A A A A A      
2 NITESH KUMAR MEEN 10 20 10 15 24 15 18      
3 MANISH KUMAR SAINI 8 1 A A A A A      
4 SANJAY DHAKA 10 17 15 17 19 18 22      
5 SURENDRA KUMAR MEEN 9 12 16 23 23 18 23      
6 MANISH SWAMI 9 18 12 14 23 14 21      
7 CHETAN SAINI 10 17 12 18 23 18 15      
8 YOGESH SAINI 9 16 13 19 23 15 11      
9 PARDEEP KHICHAR 10 20 18 23 23 18 21      
10 SUNIL KUMAR 10 15 12 18 23 18 20