PROGRESS CARDS

ELECTRICIAN UNIT - I

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

 

hemant kumar

20

83

A

17

20

82

05

16

12

86

09

16

2

karni singh

18

80

04

17

14

79

05

16

09

79

05

12

3 Ankit Prajapat 12 80 07 18 19 83 07 17 13 86 06 16
4 Albux 12 75 07 16 19 80 07 15 11 82 06 07
5 Sajid 14 74 05 15 13 77 06 14 11 79 05 10
6 Arvind Yadav 15 78 A 13 11 79 05 14 07 79 06 07
7 Govindr Ram Prajapat 14 82 06 15 11 81 05 14 07 78 06 12
8 Surendra Meghwal 10 79 06 17 A 82 07 16 06 82 09 09
9 Meera Bhati 12 85 02 16 12 83 05 15 08 78 06 07
10 Ravikant Sharma 14 80 06 16 10 81 05 15 10 78 06 08
11 Sarswati Kswan 15 85 A 16 11 86 05 15 10 86 05 08
12 Mo.Jyad 12 77 04 14 A 75 04 13 06 76 05 07
13 Lokesh Prajapat 15 81 05 15 11 77 04 14 07 76 03 07
14 Gopal Prajapat 10 78 A 15 08 74 05 13 06 72 03 05
15 Narendra Harshwal 07 74 A 14 A 73 04 13 05 80 02 05
16 Surendra Bakoliya 08 78 04 16 18 82 06 15 10 86 02 05
17 Devilal 16 80 07 16 13 82 06 15 06 85 06 08
18 Omprakash Saran 12 72 05 12 10 75 04 13 08 79 05 04
19 Sunil Kumar Saini 12 73 05 14 01 71 04 13 06 75 04 06
20 Rohit Bhargav                 06 78 02 07
                           

 

Wireman UNIT - II

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

Mangal Prajapat

 

08 Absent 06 16 09 Absent 07 15 07 75 05 06
2 Suyas Charan 06 76 04 08 07 77 03 09 06 77 02 00
3 Rajendra Singh 08 75 04 10 09 79 05 12 09 73 03 0
4 Rajaram prajapat 11 65 04 10 12 65 05 11 11 70 04 05
5 Mukesh Kumar Meghwal 14 80 07 16 12 77 08 15 08 78 06 07
6 Ramswroop Godara 10 75 07 14 12 76 06 12 09 74 03 06
7 Imran 12 71 05 12 10 69 04 10 06 70 03 04
8 Raju Ram Kaswan 11 72 05 14 10 77 06 12 74 11 04 06
9 Vijay Singh 14 74 06 14 12 74 05 12 06 73 03 04
10 Jitendra 16 77 06 16 12 74 05 14 11 70 05 06
                           

 

MECHANIC DIESEL UNIT - I

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

Harish Kumar

 

17 75 07 12 15 88 07 10 11.6 68 6.4 9.6
2 Afrid Khichi 17 75 07 12 17 75 07 12 12.4 55 06 11.6
3 Magha Ram 14 55 7 10 10 66 7 10 12.4 40 6.4 4.8
4 Sitaram Prajapat 10 55 7 10 10 85 7 11 12.8 70 6.4 9.6
5 Ajhrudin 14 55 7 10 10 75 7 10 11.2 60 6.4 6.8
6 Yogesh Panwar 10 40 5 14 10 70 5 12 13 55 3.6 11.6
7 Ramavatar Choyal 10 40 5 16 11 40 6 16 10.8 45 4.8 14.4
8 Suresh Solanki 10 60 5 10 12 70 6 8 8.8 40 2.4 3.6
9 Harman Swami 10 65 5 10 10 70 6 12 12.8 45 1.6 5.2
10 Akaram Naswan 14 50 8 12 17 80 8 14 45 13.2 7.6 9.6
11 Lakshya Jangir 10 40 6 10 10 70 7 10 11.6 40 6.8 4
12 Dhane Singh Rathor 12 45 6 10 10 75 7 8 10.4 55 4 4
13 Abhishek Sharma - - - - 12 75 6 8 12.4 40 2.4 6
.14 Manish Samria - - - - 14 60   12 12.8 58 9.6 5.6
15 Bhagirath Kalwa - - - - 16 70   8 13.2 40 6 4
16 Khiraj Meghwal - - - - 15 50   12 10 40 7.6 6
17 Heeralal Samariya - - - - 12 50   12 10.4 40 8.4 6
18 Naresh Dholpuria - - - - 17 50   14 13.2 50 9.6 10
19 Manish Sankhala - - - - 11 55   16 10.8 65 7.2 8.8
20 AAsif Bhutta - - - - 8 10   12 10.8 50 4 5.2
21 Bheem Singh Chouhan - - - - 16 85   8 13.6 Absent 5.6 2.4
22 Dilshad Khan - 40 - - - - - - - - - -
23 Ramesh Kumar - - - - - - - - - - - -
24                          

 

MECHANIC DIESEL UNIT - II

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

Jitendra Singh Sekhawat - - - - 40 5 7 10 A A A A
2 Anand Saini - - - - - - - - 11 55 6 5
3 Zakir sayad -- - - - - - - - 12 35 3 A
4 Banwari Swami - - - - - - - - 16 80 8 5
5 Manni Ram - - - - - - - - 13 85 9 4
6 Sunil Kumar Arya - - - - 8 60 7 15 15 75 6 4
7 Madan Lal - - - - 4 50 4 6 A 55 A A
8 Kailash Prajapat - - - - 4 60 5 6 10 50 4 7
9 Wahid Khan - - - - 9 55 6 9 14 50 5 6
10 Ajam Chejara - - - - 8 55 7 9 6 60 3 2
11 Vipul Singh Rathore - - - - 5 60 4 9 17 55 10 5
12 Banwari Guleria - - - - 9 60 8 12 11 60 6 4
13 Ishak Maniyar - - - - 9 65 5 8 15 50 3 3
14 Vikash Jat - - - -- 8 60 4 8 18 68 6 4
15 Dinesh Regar - - - - 8 60 4 8 11 65 3 3
16 Manoj Kumar Prajapat - - - - 14 60 5 8 10 55 4 11
17 Purnaram Meghwal - - - - 8 60 4 8 17 75 7 7
18 Sanjay Guleriya - - - - 8 60 4 8 11 60 6 8
19 Hanuman Punia - - - - 12 65 6 10 15 7 7 85
20 Mohd. Khalid - - - - 8 60 4 8 11 50 3 3
21 Abu Taib Silawat - - - - 8 60 4 8 16 65 5 8
22 Altaf Hussen - - - - 8 60 5 10 10 60 3 3
23 Asraf BEHLEM - - - - 10 60 5 8 13 60 3 3
24 Santosh Kumar Nayak - - - - 10 60 6 7 15 75 5 5

 

MR&AC UNIT - II

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

Ayub - - - - 13 65 7 13 13 70 3 2
2 AKRAM KHAN - - - - 14 70 7 13 Absent 6 6 2
3 ARUN PRAJAPAT - - - - 13 69 7 14 12 60 4 5
4 GANESHA RAM BAWARI
- - - - 15 70 8 14 14 70 7 8
5 JITENDRA KUMAR DUKIYA - - - - 13 69 8 14 13 66 7 10
6 SAURABH JANGIR - - - - 15 70 8 14 14 70 5 8
7 ABDUL REHMAN KHAN
- - - - 13 65 7 12 6 50 4 3
8 LOKENDRA SINGH - - - - 15 72 8 14 14 75 3 12
9 Rajesh Kumar - - - - 14 70 8 13 16 65 3 6
10 SAJID LILGAR
- - - - 13 69 7 13 7 45 6 3
11 BABU LAL - - - - 13 70 8 13 7 55 4 4
12 Vikash Singh - - - - - - - - 7 absent- 4 2
13 Rizwan Bhutta - - - -- - - -- - 6 absent 3 4
14 Raju Marothiya - - - - --   - - 2 50 6 3
15 SHAHNAWAZ GOURI 13 70 7 14 12 72 6 12 10 65 3 3
16 IRSHAD SAEEN 16 80 8 16 17 79 9 13 8 50 3 2
17 SAYED MOH.FIROJ 12 69 6 13 11 70 7 11 5 70 2 2
18 MOHD AASIF CHOUHAN 12 73 7 13 13 70 6 12 6 50 4 2
19 MURLIDHAR NAI - - - - 15 70 8 13 9 70 4 2
20 Nasir Khan 12 65 6 12 13 68 7 13 13 65 7 6
21 Ramesh kumar Mali 14 70 7 12 13 72 6 14 18 69 6 12
22 Pradeep Kumar Chotiya 15 75 8 14 14 70 7 13 18 72 6 7
23 Anand Mandar 15 79 7 16 14 70 6 15 8 69 6 00
24 Vajid Khan 14 70 7 14 13 75 8 12 11 66 4 12
25                          

 

MR&AC UNIT - II

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

Mo. Hameed 15 71 8 15 16 78 7 14 17 80 8 6
2 Praween kumar guleria 14 75 8 15 13 78 7 14 17 75 7

10

3

Mohd. Mubarik 06 75 7 13 12 65 6 12 15 70 7 2
4 Mukesh Kumar 16 82 9 17 15 80 7 16 18 80 8 12
5 Vishal 14 6 12 70 13 7 14 - - - - -
6 Ramesh Bijaraniya 15 77 7 16 14 75 8 15 15 74 5 10
7 Mahweer dan 14 72 7 13 15 70 6 14 10 65 5 2
8 Arbaz Khan 13 69 7 14 65 12 8 12 64 06 2 2
9 Irfan Guleriya 13 70 7 15 15 69 8 13 13 65 7 7
10 Kaluram Meghwal 15 75 6 14 13 70 7 13 8 67 4 4
11 Amjad Ali 12 68 06 12 13 70 07 13 09 68 5 4
12 Manish Kumar Chouhan 14 75 7 13 12 70 6 15 16 72 7 8
13 Dilshad Khokhar 15 65 6 12 13 66 6 12 7 63 5 7
14 Ram Lal Kaswan 15 80 7 14 14 70 6 15 18 78 7 10
15 Abdul Aziz 15 80 8 12 14 75 6 16 9 68 7 2
16 Shelendra Shikhwal 14 69 7 14 13 70 7 13 17 70 6 11
17 Bajarang Dan 14 73 7 16 16 79 6 15 14 70 8 4
18 Shahrukh 13 70 6 14 14 72 7 15 10 72 4 2
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          

ELECTRICIAN UNIT - I

S.N.

Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

SHAHRUKH KHAN

17 87 09 14 19 89 08 12 16 89 07 13
2 NILAM JANGIR 05 67 07 12 04 72 06 12 11 78 07 11
3 SUNIL 07 65 08 12 14 83 08 13 15 80 07 15
4 RAGHUVEER NATH SIDDH A 77 08 13 78 18 07 14 83 13 04 14
5 PRIYANSHU SANKHALA A 70 8 14 17 86 07 16 17 86 06 15
6 RAMSVARUP GODARA 03 79 09 16 15 82 08 18 16 84 06 17
7 ISMAIL SIKKA 10 83 07 14 18 83 06 12 15 84 05 16
8 GOVIND RAM PRAJAPAT 11 78 07 13 13 85 06 12 06 83 05 12
9 KALURAM NAYAK 09 84 08 13 14 80 07 16 14 82 05 11
10 MUKESH KUMAR SWAMI 08 79 08 17 80 13 07 18 16 85 16 19
11 SHRIKRISHAN JAT 09 74 08 15 16 75 07 18 14 79 08 13
12 BABY JAT 05 67 06 12 04 73 07 13 11 74 08 08
13 NEHA PRAJAPAT 07 72 06 08 00 77 06 10 12 72 07 07
14 JAIKISHAN PRAJAPAT 02 72 05 08 00 64 06 08 13 74 08 07
15 ARUN KUMAR NAI A 65 05 08 06 60 07 08 09 73 08 05
16 RAMPAL GULERIA 02 71 05 08 00 80 06 10 11 65 07 05
17 SUSANT SINGH CHARAN 03 79 07 14 04 80 08 17 10 74 07 15
18 SAROJ BALA 02 62 05 08 A 67 04 08 09 A 02 A
19 ANIL KUMAR MEENA 07 76 06 12 13 82 07 14 11 83 07 14
20