Sr.no


Trainees Name

Attendance  Of Trainee Fitter 2

Augst

September

October

November

1

BHUNESH KUMAR KEER

 

21

 

 

2

NITIN SAINI

 

17

 

 

3

PANKAJ SAINI

 

18

 

 

4

MOHIT SAINI

 

18

 

 

5

CHHOTA

 

14

 

 

6

JANGLEE RAM SAINI

 

22

 

 

7

DEEP CHAND

 

14

 

 

8

DHRMESH SATYA

 

18

 

 

9

RITIK SHARMA

 

16

 

 

10

VISHAMBHAR YOGI

 

17

 

 

11

DEEPAK SHARMA

 

16

 

 

12

ANIL KUMAR SAIN

 

14

 

 

13

HARSH KUMAR TANK

 

18

 

 

14

VIKRAM SHARMA

 

16

 

 

15

RAJENDRA PRASAD SHARMA

 

22

 

 

16

VINOD

 

14

 

 

17

RAVI KUMAR SHARMA

 

14

 

 

18

AJAY KUMAR

 

14

 

 

19

KAPTAN

 

10

 

 

20

GAGAN SHARMA

 

17