Sr.no


Trainees Name

Sep Monthly Test-I  Fitter   2

PR

TH

WS

ED

1

BHUNESH KUMAR KEER

66

18

4

16

2

NITIN SAINI

67

15

6

18

3

PANKAJ SAINI

67

20

6

16

4

MOHIT SAINI

67

15

6

18

5

CHHOTA

66

14

5

12

6

JANGLEE RAM SAINI

67

13

5

16

7

DEEP CHAND

66

16

6

12

8

DHRMESH SATYA

65

16

9

8

9

RITIK SHARMA

67

17

5

18

10

VISHAMBHAR YOGI

64

10

3

6

11

DEEPAK SHARMA

64

16

5

18

12

ANIL KUMAR SAIN

66

11

9

12

13

HARSH KUMAR TANK

66

15

5

16

14

VIKRAM SHARMA

65

14

4

12

15

RAJENDRA PRASAD SHARMA

67

14

3

2

16

VINOD

63

12

3

10

17

RAVI KUMAR SHARMA

62

10

5

11

18

AJAY KUMAR

66

12

3

12

19

KAPTAN

66

11

1

14

20

GAGAN SHARMA

65

14

3

14