S.No.

Name of the Instructor

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

1

Sheetal Gothwal

23

23

 

 

 

2

Pappu Lal Regar

23

23

 

 

 

3

Ravindra Singh Rawat

23

23

 

 

 

4

Radhey shyam

23

23

 

 

 

5

Bharti

13

23

 

 

 

6

Maadhvi Tak

13

23

 

 

 

7

Baby Saini

13

15

 

 

 

8

Sarita

-

-

 

 

 

9

Kartikeya Sahani

-

23

 

 

 

10

Khushboo Sharma

13

15

 

 

 

11

Reena

-

-

 

 

 

12

Ananta Sharma

-

-

 

 

 

13

Bhawna Rathore

13

21