NAME OF TRAINEES  MONTHLY TEST I  MONTHLY TEST II 
MONTHLY TEST III
MONTHLY TEST IV  MONTHLY TEST V  MONTHLY TEST VI  MONTHLY TEST VII  MONTHLY TEST VIII MONTHLY TEST IX  MONTHLY TEST X  MONTHLY TEST XI 
  Th  Pr  Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr Th
Pr
POOJA KOLI 15  75  08  75  19  75                                 
MEENAKSHI SALVI 15  75  18  75                                 
MAYA KUMARI REGAR 09  70  06  72  17  75                                 
POOJA BHAMBI AB  AB  05  70  14  72                                 
RAMU KUMARI BHEEL 12  75  08  75  15  75                                 
MALINEE JEENGAR 06  70                                 
RUKHSAR BANO MANSURI 16  80  13  80  20  80                                 
SIMRAN RANAWAT 13  70  02  70  16  72                                 
SONU PURBIYA GADRI 08  70  05  70  18  72                                 
SHABANA BANO KAYAMKHANI AB  AB                                 
LALEE BALAI 05  70  05  75  19  75                                 
PRIYA PUROHIT 08  70  05  72  17  75                                 
POOJA TIWARI 10  70  14  72                                 
VARSHA RANI VYAS 13  75  12  80  19  82                                 
ANAMIKA BHANSALI AB  AB                                 
PAYAL PRAJAPATI 17  80  12  80  20  80                                 
JYOTI 12  70  07  72  14  75                                 
AASHIYA KHAN AB  AB                                 
POOJA OJHA 17  80  11  75  20  75                                 
POOJA JOSHI 15  70  09  75  18  75                                 
DEEPALI BHATNAGAR 15  75  11  75  16  75                                 
POONAM SUWALKA 07  70  17  72                                 
VIMLA GIRI GOSWAMI AB  AB  02  70  12  72                                 
SHABNAM BANU LOHAR 02  75  05  77  15  77